Live

4/8/2018   LIVE @ NACHTDIGITAL  FLEX , Olganitz

18/11/2017  Live @ HO_SE of KANN - CONNE ISLAND, Leipzig

14/07/2017   LIVE @ KANN GARDEN - CONNE ISLAND, Leipzig